Threads: To delete profile you need to delete Instagram account

Threads: To delete profile you need to delete Instagram account